Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

wpogonizamarzeniami
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
wpogonizamarzeniami
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
wpogonizamarzeniami
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami
7225 884e
wpogonizamarzeniami
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
7380 c609 500
Reposted fromxanth xanth viajustonebullet justonebullet
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami

April 08 2017

wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

July 06 2015

wpogonizamarzeniami
3066 f2fd
wpogonizamarzeniami

June 14 2015

9170 e0a6 500
wpogonizamarzeniami
1109 93aa

are you fuckin seeing this?

June 07 2015

wpogonizamarzeniami
Play fullscreen
holidays <3

May 23 2015

wpogonizamarzeniami
6355 1762 500
Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie" 
wpogonizamarzeniami
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadeeper deeper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl