Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

wpogonizamarzeniami
3530 3a1a
Reposted fromliczbapi liczbapi viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
9118 01fb
wpogonizamarzeniami
2160 6957
Reposted fromrol rol viajustonebullet justonebullet

November 08 2017

wpogonizamarzeniami
2298 d2d3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
wpogonizamarzeniami
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
3108 c9fe
Reposted fromlenka024 lenka024 viajustonebullet justonebullet

October 29 2017

wpogonizamarzeniami
9647 8172 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamayamar mayamar
wpogonizamarzeniami
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viamayamar mayamar

October 04 2017

6393 7947
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viadeeper deeper

September 02 2017

wpogonizamarzeniami
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix

August 29 2017

wpogonizamarzeniami
8472 0f32
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

June 28 2017

wpogonizamarzeniami
4159 3f21
wpogonizamarzeniami
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viadeeper deeper

June 07 2017

wpogonizamarzeniami
2222 0111

April 13 2017

wpogonizamarzeniami
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
wpogonizamarzeniami
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
wpogonizamarzeniami
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami
7225 884e
wpogonizamarzeniami
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl